Unisoul Vocal Choir

Kören drivs av den ideella föreningen Unisouls vänner med Cecilia Nedgård som Sångpedagog/Körledare. Läs mer om Unisoul Vocal Choir’s unika upplägg här nedan. Kören repar på onsdagar kl. 19-21 (inkl. fikapaus) i Smedjan, Söder Mälarstrand 47, vid Münchenbryggeriet.

VILL DU VARA MED OCH SJUNGA? Anmäl ditt intresse till styrelsen på UnisoulFriends(at)gmail.com så återkommer de med mer information.

Ju fler vi blir desto roligare blir det! Tipsa en vän eller ta med din bästa kollega! Alla är välkomna – de som inte är bra på att sjunga kommer att bli det tillsammans med oss!

Pop- och rockkören Unisoul Vocal Choir sjunger på BoulevardteaternKörledare och sångpedagog Cecilia NedgårdPop- och rockkören Unisoul Vocal Choir sjunger på BoulevardteaternKörmedlemmar dansar till pop- och rockkören Unisoul Vocal Choir's version av Meghan Trainor's Mom
Körledare/Sångpedagog: Cecilia Nedgård
Målgrupp: Vuxna som vill utvecklas sångtekniskt, musikaliskt och sceniskt.
Nivå: Nybörjare - Avancerad (Cecilia bygger på undervisningen så att alla får träning på sin nivå)
När: Onsdagar kl. 19-21
Var: Smedjan, Söder Mälarstrand 47
Pris: 1900 kr + medlemsavgift (200 kr/år)
Anmälan och frågor: UnisoulFriends(at)gmail.com
Unisoul Vocal Choir är ingen vanlig kör utan sångundervisning i körformat. Fokus ligger på utvecklingen av körmedlemmarnas röster och vi jobbar nästan som på en sånglektion fast i grupp. Kören förenar med andra ord det bästa från två världar: röstutvecklingen som sånglektioner ger med gemenskapen, stämsången och glädjen att musicera med andra som körsång ger.

Kören är öppen för alla vuxna och man behöver inte göra något prov för att vara med. Anledningen till att vi kan ha en sådan policy är att det du inte kan kommer du att lära dig hos oss. Däremot kräver deltagandet en hel del egen övning så att du är beredd på det.

Eftersom vi lär in låtarna på gehör behöver man inte kunna läsa noter. Som ett extra stöd för inlärningen får körmedlemmarna tillgång till stäminspelningar och extra stämrep. anordnas av stämledarna kontinuerligt (både för att sjunga ihop stämman och för att ha trevligt tillsammans).

I kören har vi kul och utvecklas sångtekniskt, musikaliskt och sceniskt utifrån våra egna förutsättningar. Vi jobbar med nya sångtekniska moment hela tiden vilket gör att vi hela tiden blir bättre oavsett om vi börjar i kören som nybörjare eller som erfaren sångare/sångerska.

Körsång är "teamwork" och därför är det viktigt att körmedlemmarna är engagerade och närvarar vid rep och konserter. Vill du sjunga med oss? Kontakta styrelsen på UnisoulFriends(at)gmail.com för mer information!
Unisoul Vocal Choir består av ett fantastiskt gäng tjejer/kvinnor och killar/män i blandade åldrar med olika sångarerfarenheter. Vi har en nedre åldersgräns på 18 år.

Eftersom vår körledare bygger på svårighetsgraden på övningarna kan man vara både nybörjare och avancerad sångare i vår kör. Men det alla har gemensamt är att de är ambitiösa, älskar att sjunga och bidrar till en grym stämning och sammanhållning.
Vi börjar med en Voicercise®-uppvärmning för att lösa upp spänningar (som kan hindra stämbanden från att svänga fritt) och göra sångmuskulaturen stark och smidig. Vi gör andnings- och uppsjungningsövningar för att värma upp rösten och förbättra vår sångteknik. Efter det lär vi in låtar, i två till fyra stämmor, på gehör. På låtarna övar vi sedan sångteknik och tolkar dem musikaliskt.

I början ligger fokus på att lära in stämmorna och öva sångteknik. Allt eftersom materialet börja sitta tolkar vi låtarna och lär oss texten utantill med ”feeling”. När det börjar närma sig konsert arbetar vi främst med det musikaliska och sceniska uttrycket.
Unisoul Vocal Choir sjunger låtar inom alla genrer inom populärmusiken så som pop, rock, soul, country, reagge osv. Körledaren väljer ut lämplig repertoar och eftersträvar så stor variation som möjligt i stilar, tempon etc. för att vi ska få ultimat musikalisk och sångteknisk träning. Vi sjunger främst hits men ibland kan även någon mer okänd låt dyka upp. Repertoaren blandas med både nya låtar och låtar vi sjungit förut. Besök Youtube om du vill lyssna på vad vi sjungit tidigare.
Vi brukar ha en konsert i slutet på varje termin. Tanken är att vi ska ha en julpopkonsert (som är i princip densamma från år till år så vi inte behöver repa jättemycket på den). Redan på hösten ska vi börja repa in låtar till vår konsert på våren där vi jobbar utifrån olika teman.

Konserterna är alltid höjdpunkterna på året då man ser vad allt arbete man lagt ner slutligen resulterar i. Om du är nyfiken att höra hur det låtit tidigare konserter kan du lyssna på oss på Youtube. Vill du bli informerad så fort en ny video läggs upp så prenumerera på kanalen (helt gratis). Om du gillar det du hör så tryck gärna på gilla-knappen ; ).
Som medlem i Unisoul Vocal Choir har du 100 kr rabatt/lektion på privata sånglektioner för Cecilia Nedgård (gäller på ordinarie dag- eller kvällstaxa).
Du kan vara medlem i föreningen Unisouls vänner oavsett om du deltar i Unisoul Vocal Choir eller inte. På så vis kan du stödja kören även om du har en paus för tillfället.

Ett medlemskap kostar 200 kr per år. Betala genom att swisha vår kassör Åsa Gustafsson 0705195032.
Antagna 2020-02-05

§1 Föreningens namn, sätesort och beskrivning
Föreningens namn är Unisouls vänner. Sätesort är Stockholm. Unisouls vänner är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Unisouls Vänner är en medlemsstyrd organisation som bygger på grundläggande demokratiska principer. Unisouls vänner värnar ett inkluderande förhållningssätt med respekt för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och alla människors lika värde.

§2 Ändamål
Unisouls vänners syfte är att tillsammans skapa en kör som främjar alla medlemmars sångteknik och sångglädje. Kören leds av sångpedagogen Cecilia Nedgård.

§3 Medlemskap
Alla som vill medverka till och stödja körföreningen och betalar medlemsavgift är medlemmar. Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen.

§4 Deltagande i körverksamheten
Den som vill delta i körverksamheten måste betala verksamhetsavgift samt göra en uppsjungning för körledaren. Styrelsen kan utesluta person från deltagande i körverksamheten.

§5 Beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

§6 Styrelse
Föreningens styrelse består av ordförande, kassör samt 1–3 ledamöter. Styrelsen kan inom sig utse sekreterare och andra poster. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Körledaren är adjungerad till styrelsen. Kassören förvaltar föreningens medel och bokför dess räkenskaper. Ordförande och kassör tecknar var för sig föreningens firma. Om ordförande eller ledamöter lämnar sitt uppdrag under mandatperioden så att styrelsen inte längre är beslutsmässig ska extra årsmöte hållas för att fyllnadsvälja ledamöter.

§7 Avgifter
Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek. Styrelsen beslutar om avgift för körverksamheten.

§8 Val
Ordförande samt styrelse väljs av årsmötet. Mandattiden är 1 år.

§9 Årsmöte
Årsmötet hålls senast under mars månad. Kallelse till årsmöte skall utsändas senast 30 dagar före årsmötet. På årsmötet skall följande frågor behandlas: -Val av mötesordförande -Val av mötessekreterare -Val av två justerare tillika rösträknare -Fråga om årsmötets behöriga utlysande -Styrelsens årsberättelse -Revisionsberättelse -Fråga om styrelsens ansvarsfrihet -Beslut om medlemsavgiftens storlek -Behandling av inkomna motioner -Beslut om verksamhetsinriktning under kommande år -Val av ordförande -Val av kassör -Val av övriga styrelseledamöter -Val av en revisor samt en ersättare till denna -Val av valberedning -Ev. övriga val

§10 Revision
För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses en intern revisor. Revisionsberättelse ställs till årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorn av- eller tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§11 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras antingen: ett enhälligt beslut på ett årsmöte, eller att beslut därom fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett årsmöte.

§12 Extra föreningsårsmöte
Styrelsen eller revisorn kan kalla till extra föreningsårsmöte.

§13 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen kan fattas vid två efter varandra följande möten, varav ett årsmöte. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar fördelas lika mellan föreningens medlemmar.

§14 Copyright
Körens namn "Unisoul Vocal Choir", föreningens namn "Unisouls vänner", körarrangemang och stäminspelningar tillhör Cecilia Nedgård. Om Cecilia Nedgård slutar som sångpedagog/körledare för föreningen måste föreningen och kören byta namn och får inte framföra eller använda dessa körarrangemang och stäminspelningar utan Cecilia Nedgårds tillstånd.